Menighedsplejens vedtægter

Vedtægter for Dianalund Menighedspleje.

1. Navn og hjemsted

1.1."Dianalund Menighedspleje” er en selvejende forening inden for Folkekirkens Diakonale Menighedsarbejde.

1.2. Menighedsplejens hjemsted er Tersløse - Skellebjerg - Niløse Pastorat. Sorø Kommune, og Roskilde Stift.

1.3. Menighedsplejen er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

 2. Formål

Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver over for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

 3. Årsmødet

3.1. Menighedsplejens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes i forbindelse med et menighedsmøde inden 1. maj.

3.2. Alle fremmødte medlemmer af folkekirken, der har stemmeret til menighedsrådsvalg i sognet, har stemmeret ved årsmødet.

3.2.1 Gælder tillige medlemmer af andre kristne kirkesamfund.

3.3. Indkaldelse til årsmøde sker ved offentliggørelse med mindst 3. ugers varsel.

3.4. Ekstraordinært årsmøde afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 20 medlemmer af menigheden ønsker det.

3.5. Indkaldelse til ordinært årsmøde skal indeholde følgende forslag til dagsorden:

      * Valg af dirigent

     * Valg af referent.

      * Bestyrelsens beretning

      * Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår

      * Budget for indeværende regnskabsår

      * Indkomne forslag

      * Valg af bestyrelsesmedlemmer

      * Valg af revisor i lige år

      * Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

     * Valg af 1 revisorsuppleant

     * Eventuelt

3.6. Forslag til bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter samt øvrige forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før årsmødet.

3.7. Årsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

3.8. Valg gælder for 2 år - valg af suppleanter dog kun 1 år.

3.9. Alle valg skal ske ved skriftlig afstemning, såfremt blot en årsmødedeltager ønsker dette.

 4. Bestyrelsen

4.1. Bestyrelsen består af 7. medlemmer, der vælges således:

        •  5 medlemmer vælges af årsmødet for to år.

            I lige år vælgers 2 og i ulige år vælgers 3. 

        • 1 medlemmer vælges af menighedsrådet blandt rådets medlemmer gældende for menighedsrådets

          valgperiode

        • Sognets præst(er) vælger en repræsentant. 

4.2 Såfremt der i sognet er ansat en sognemedhjælper med diakonale opgaver (sognediakon), deltager denne i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret.

4.3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

      Hverken formand eller næstformand kan vælges som kasserer.

      Bestyrelsen kan vælge en kasserer der er uden for bestyrelsens midte.

4.4. Menighedsplejen tegnes af formand, samt én mere fra bestyrelsen.

4.5. Der indkaldes til bestyrelsesmøder efter behov - dog mindst en gang i kvartalet.

4.6. Møder indkaldes og ledes af formanden.

4.6. Der føres referat af møderne.

4.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

       Der træffes afgørelse ved simpel stemmeflerhed.

       Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

       Ved stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

 

5. Regnskab

5.1. Regnskabsåret er kalenderåret.

5.2. Årsregnskabet udarbejdes efter lovgivningens regler og revideres af valgte revisor.

6. Vedtægtsændringer og ophør .

6.1. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede på et årsmøde stemmer herfor.

6.2. Vedtægtsændringer skal godkendes af Samvirkende Menighedsplejer.

6.3. Opløsning af menighedsplejen eller udmeldelse af Samvirkende Menighedsplejer kan kun ske, såfremt forslag herom er tiltrådt af den samlede bestyrelse og af menighedsrådet.

       Desuden skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede på det efterfølgende årsmøde stemme herfor.

6.4. I tilfælde af menighedsplejens ophør træffer menighedsrådet i samråd med Samvirkende

       Menighedsplejer beslutning om anvendelse af formuen i overensstemmelse med menighedsplejens formål.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28. september 2011.